Friday, 14 October 2011

Analisis Kesalahan Tatabahasa 3


10. Bentuk Jamak

1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui:
(a) pengulangan kata nama seperti burungburung, guruguru, kawankawan, dan 
     sebagainya.

( b)penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti dua buah
kereta, semua pelajar, para pemudi, dan sebagainya.

( c) Pengulangan kata adjektif seperti baikbaik, handalhandal, tinggitinggi, dan   
sebagainya.

(a)  pengulangan kata yang mendu­kung makna jamak seperti rakyat.

2. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.Misalnya:
(a)        *dua buah keretakereta (salah)
              dua buah kereta (betul)

(b)        *semuapelajarpelajar(salah)
              semua pelajar (betul)

(c)        *para pemudipemudi (salah)
              para pemudi (betul)

3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak perlu diulang. Misalnya:
 *Rakyatrakyat Malaysia harus bersatu padu. (salah)
   Rakyat Malaysia harus bersatu padu. (betul)

4. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata  
    nama tidak perlu diulang. Misalnya:
( a )* Lukisanlukisan itu cantikcantik belaka. (salah)
         Lukisan itu cantikcantik belaka. (betul)

( b )  *Bangunanbangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (salah)
                    Bangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (betul)
11 Hukum DM

1.    Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan katakata untuk membentuk frasa nama dalam ayat.

2. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenangwenang.Misalnya:
(a)        *"lainlain hal(salah)                       halhal lain (betul)

(b)        *Malik kedai runcit (salah)              kedai runcit Malik (betul)

(c)        *goreng pisang (salah)                  pisang goreng (betul)

(d)        *cili sos (salah)                            sos cili (betul)

(e)        *mini estet(salah)                        estet mini (betul)

 
12 Frasa Adjektif

1.    Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.

2. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.
    Contohnya: sangat besar atau besar sekali.

3.  Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif   
sekaligus. Misalnya:
             Ubat itu sangat pahit betul.  (salah)
             Ubat itu sangat pahit. (atau) Ubat itu pahit betul. (betul)

             Soalan inilah yang paling sukar sekali. (salah)
             Soalan inilah yang paling sukar. (atau)Soalan inilah yang sukar sekali.(betul)

4.     Apabila kata adjektif yang berawalan ter digunakan sebagai penerang,kata    
 penguat tidak diperlukan. Misalnya:
(a)        *Asmah mendapat marka  yang paling terbaik. (salah)
                         Asmah mendapat markah yang terbaik. (betul)

(b)        *Stadium inilah yang terbesar sekali di dunia. (salah)
                        Stadium inilah yang terbesar di dunia. (betul)

5. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. Misalnya:
 (a)       *Saya gemar lagulagu Melayu asli. (salah)
                        Saya gemar akan lagulagu Melayu asli. (betul)

(b)         *Kami benci sikapnya itu. (salah)
                          Kami benci akan sikapnya itu.(betul)


 
13 Frasa Kerja Tak Transitif

1.    Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja talk transitif sebagai kata kerja utamanya.

2.    Kata kerja talk transitif yang berapitan ber...kan tidak boleh disertai kata sendi  
     kerana akhiran kan pada apitan ber...kan itu berasal daripada kata sendi akan    
     yang dapat mewakili kata sendi dengan, atau pada, atau tentang. Misalnya:
(a)        *berdasarkan pada keterangan ini (salah)
                        berdasarkan keterangan ini (betul)

(b)        *bertanyakan khabar (betul bertanyakan tentang khabar (salah)

3. Frasa kerja talk transitif perlu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Misalnya:
(a)        *Ingatkah kamu janji janjimu? (salah)
                        Ingatkah kamu akan janjijanjimu? (betul)

          (b)        *Kami ingin bertemu Pengetua esok. (salah)
                        Kami ingin bertemu dengan Pengetua esok. (betul)
 

14 Frasa Kerja Transitif

1.    Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.

2.    Antara kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek itu, katakata lain         
     tidak boleh disisipkan. Misalnya:
(a)        *Kami membincangkan tentang masalah itu. (salah)
                        Kami membincangkan masalah itu. (betul)

(b)        *Dia membeli banyak buah.(salah)
                        Dia banyak membeli buah. (betul)

(c)          *Saya hendak menjelaskan lagi perkara itu. (salah)
                          Saya hendak menjelaskan perkara itu lagi. (betul)
                          Saya hendak memperjelas perkara itu. (betul)
 

15 Frasa Kerja Pasif

1.    Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut   
bentuk terikat.
2.    Oleh sebab itu, katakata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri          
dengan kata kerja pasif itu. Misalnya:
(a)       *Surat itu saga akan balas.(salah)
             Surat itu akan saga balas. ( betul)

(b)        *Orang itu kita patut Bantu.(salah)
    Orang itu patut kita Bantu. (betul)
(c) *Kerja itu kamu mesti siapkan.(salah)
                 Kerja itu mesti kamu siapkan.(betul)

3.    Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh  
disamakan. Misalnya:
(a)        *Buku itu dibaca oleh saya.(salah)
              Buku itu saya baca. (betul)

(b)        * Mejameja itu disusun oleh kami. (salah)
     Mejaineja itu kami susun. (betul)

(c)        *Nota itu ditulis oleh kamu? (salah)
   Nota itu kamu tulis? (betul)

4.    Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk
frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Misalnya:
(a)        *Dinding itu dia conteng. (salah)
              Dinding itu diconteng olehnya. (betul)

(b)         Drama itu mereka persembah­kan. (salah)
   Drama itu dipersembahkan oleh mereka. (betul)
 
16.Ayat Tergantung

1.    Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.

2.    Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya bukan  ayat.

3. Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada subjeknya ialah seperti  
    yang berikut.
*Di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (tidak ada subjeknya)   
  Negara-negara di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (subjeknya Negara-negara)

4. Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada predikatnya ialah seperti  
    yang berikut.
(a) *Dia yang datang semalam? (tidak ada predikatnya)
       Diakah yang datang semalam? (predikatnya: Diakah)

(b) *Kamu yang mesti keluar dari sini. (tidak ada predikatnya)
                 Kamu mesti keluar dari sini. (predikatnya: mesti keluar dart sim) atau
                 Kamulah yang mesti keluar dari sini. (predikatnya: Kamulah)

5.    Beberapa contoh "ayat tergantung" yang lain serta pembetulannya adalah seperti  
yang berikut.
(a)  *Tentang keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul.
      (tidak ada subjeknya)
Keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul.                   
                (Subjeknya:Keterangan ini)
(b) *Bagi setiap orang mesti mematuhi undangundang. (tidak ada subjeknya)
            Setiap orang mesti mematuhi undangundang. (subjeknya: setiap orang)

     ( c ) *Di seluruh kawasan sudah dinaiki air. (tidak ada subjeknya)
              Seluruh kawasan sudah dinaiki air. (subjeknya: Seluruh kawasan)

No comments:

Post a Comment